Tájékoztató iskolai beiratkozáshoz

BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  •  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  •  óvodai szakvélemény
  •  járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  •  Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: Letölthető
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan Letölthető ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
  • Nyilatkozat etika illetve hit-erkölcstan oktatásról Letölthető

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozás gyorsítása érdekében – amennyiben lehetőségük van rá – nyomtassák ki és kitöltve hozzák el a beiratkozásra a feltöltött mellékleteket.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

info@kelenvolgyisuli.ujbuda.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.