Tehetségpont

 

KELENSULI –TEHETSÉGPONT

 

Iskolánk 2013 novemberétől a Magyar Géniusz Program tehetségsegítő hálózatának tagjaként Tehetségponttá vált. Feladatunk a tehetséges fiatalok felfedezése, azonosítása, tehetségük kibontakoztatása, tanácsadás, pályaorientáció, személyre szabott támogatás.

Pedagógiai programunk alapja az egyéniség teljes körű fejlesztése, minden diák egyéni képességeinek, érdeklődésének, tehetségének felismerése és fejlesztése, az egyediség elfogadása, a gyermekek életkorának megfelelő nevelés, oktatás. Tehetséggondozás keretében ösztönözzük és felkészítjük diákjainkat a tanulmányi versenyeken, pályázatokon való részvételre is.

Az egyéni utak tudatos megtervezésével, az átlagosnál nagyobb mértékű érdeklődés, tudás, megismerési vágy kibontakoztatásával foglalkozunk a művészeti, a környezet- és egészségvédelmi, valamint a logikai-matematikai területen.

Az iskola nevelési-oktatási célkitűzései közt kiemelt feladatként szerepel a magas szintű, tehetséggondozó oktatás:

- Az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felismerése

- Korszerű, tudományos, továbbépíthető ismeretek közvetítése

- A tanítási folyamatba a differenciálás, a tehetséggondozás beépülése, melyeket erősítenek a tanórán kívüli szervezeti formák

- A tehetséges gyermekek szükségleteinek kielégítése (megismerés, alkotás, biztonság, elfogadottság)

- Kreativitásuk, intellektusuk ösztönzése

- A tanulók intellektuális képességeinek minél magasabb szintre juttatása

- A tehetség kibontakozásához szükséges személyiségfejlesztés

- A tehetségek, valamint annak megjelenési formáinak megértése: tolerancia, segítő- és alkalmazkodóképesség velük szemben

- A tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók számára tehetségük kibontakoztatásához a lehetőségek megteremtése, biztosítása

- Esélyegyenlőtlenség mérséklése

- Az iskolai könyvtár nyújtotta lehetőségek sokoldalú kihasználása a kutatómunkára, az önálló ismeretszerzésre

- A számítógéppel támogatott oktatási módszerek elterjesztése

- Az önálló ismeretszerzés és a kutatómunka minél szélesebb körű elterjesztése a multimédiás eszközök és az internet használatával

Az Újbudai Pedagógiai Intézet - Tehetségpont Tehetség Szárnyain projektjében több kollégánk elvégezte a tehetségazonosítás felkészítő képzését, majd közreműködtek az ezt kövező tehetségazonosításban, valamint több alkalommal is részt vettek szakmai rendezvényeken és előadásokon.

Tehetségpontként nemcsak intézményi szinten – tanórákon és tanórán kívüli foglakozásokon, szakkörökön, differenciált foglalkozásokon, rendezvényeken, versenyeken, szabadidős foglalkozásokon – foglalkozunk a tehetséggondozással, hanem igyekszünk kapcsolatot tartani a XI. és XXII. kerületi óvodákkal, iskolákkal. Intézményünk szorosan együttműködik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a szülői közösséggel és az iskolai Diákönkormányzattal, valamint a helyi közművelődési intézményekkel, az önkormányzattal, civil szervezetekkel, helyi médiával.

További kapcsolataink: Iskolánkért - Gyermekeinkért Alapítvány, Corvinus Egyetem AIESEC Hallgatói Szervezete, Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, Nevelési Tanácsadó, Magyar Vöröskereszt, Országos Mentőszolgálat.

A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, amelyek intellektuális, művészi, pszichomotoros, szociális képességeket fejlesztenek:

- szakköreink, amelyek a tudomány és a művészetek területén szerveződnek,

- sportköreink,

- házi versenyeink,

- nagy iskolai rendezvényeink: ünnepélyek, koncertek, színházi előadások, farsang, „Ki mit tud?”, Kelensuli Nap

- alkalomhoz kötött, foglalkoztató délutánok,

- felvételi előkészítő foglalkozások, a továbbtanulás segítése,

- színház- és múzeumlátogatások,

- projektnapok,

- egészségnap,

- erdei iskola,

- terepgyakorlat,

- táborok,

- Nyitott Iskola program,

- Szülők Akadémiája.

Munkastílusunkat jellemzi a gyermekközpontúság, az esélyegyenlőség megteremtése, pedagógusaink elhivatottsága, munkaközösségünk összeszokott csapatmunkája, a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása, a szülők és volt diákok bevonása az iskolai programokba, változatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szervezése, bemutatóórák tartása. Kiemelt hangsúlyt helyezünk a folyamatos, többirányú és naprakész információáramlásra, a tapasztalatok cseréjére, az egymástól való tanulásra. Napi kapcsolatot tartunk fenn az Újbudai Pedagógiai Intézet- Tehetségponttal, valamint az Újbudai Tehetségsegítő Tanáccsal.

Tehetségpontként legfőbb célunk az, hogy minden lehetőséget biztosítsunk a tehetséges fiatalok számára, hogy tehetségüket teljes mértékben kibontakoztassák.

Iskolánk megtekintése a Tehetségpont honlapján

titkarsag@kelenvolgy.dbtk.hu

(1) 424 5374  Fax: 424-5373

1116 Budapest, Kecskeméti J. utca 14.